44

44

Koritsas S, Iacono T. Secondary conditions in people with developmental disability. Am J
Intellect Dev Disabil. 2011 Jan;116(1):36-47

Koritsas S, Iacono T. Secondary conditions in people with developmental disability. Am J
Intellect Dev Disabil. 2011 Jan;116(1):36-47

Eenzijdige voeding

Wat is eenzijdige voeding? Voeding levert zowel macrovoedingsstoffen (eiwitten, vetten en koolhydraten) als microvoedingsstoffen (vitamines, mineralen en sporenelementen). Eenzijdige voeding biedt te...
Abonneer op 44